.
Adigabze.net

Kırmak (kavanoz, tabak, karpuz)-УБЭТЭН

Mastar Сэ (Ben) о (Sen) ар (O) тэ Biz шъо (Siz) ахэр (Onlar)
УБЭТЭН Сэубатэ Оубатэ Еубатэ Тэубатэ Шъоубатэ Аубатэ
УБЭТЭН Сыубэтэщт Уубэтэщт Ыубэтэщт Тыубэтэщт Шъуубэтэщт Аубэтэщт
УБЭТЭН Сыубэтагъ Уубэтагъ Ыубэтагъ Тыубэтагъ Шъуубэтагъ Аубэтагъ
УБЭТЭН Сэубата? Оубата? Еубата? Тэубата? Шъоубата? Аубата?
УБЭТЭН Сыубэтэщта? Уубэтэщта? Ыубэтэщта? Тыубэтэщта? Шъуубэтэщта? Аубэтэщта?
УБЭТЭН Сыубэтагъа? Уубэтагъа? Ыубэтагъа? Тыубэтагъа? Шъуубэтагъа? Аубэтагъа?
УБЭТЭН Сыубатэрэп Уубатэрэп Ыубатэрэп Тыубатэрэп Шъуубатэрэп Аубатэрэп
УБЭТЭН Сыубэтэщтэп Уубэтэщтэп Ыубэтэщтэп Тыубэтэщтэп Шъуубэтэщтэп Аубэтэщтэп
УБЭТЭН Сыубэтагъэп Уубэтагъэп Ыубэтагъэп Тыубэтагъэп Шъуубэтагъэп Аубэтагъэп
УБЭТЭН Сыубатэрэба? Уубатэрэба? Ыубатэрэба? Тыубатэрэба? Шъуубатэрэба? Аубатэрэба?
УБЭТЭН Сыубэтэщтба? Уубэтэщтба? Ыубэтэщтба? Тыубэтэщтба? Шъуубэтэщтба? Аубэтэщтба?
УБЭТЭН Сыубэтагъэба? Уубэтагъэба? Ыубэтагъэба? Тыубэтагъэба? Шъуубэтагъэба? Аубэтагъэба?