.
Adigabze.net

Kutlamak-ФЭГУШ1ОН

Mastar Сэ (Ben) о (Sen) ар (O) тэ Biz шъо (Siz) ахэр (Onlar)
ФЭГУШ1ОН Сыфэгуш1о Уфэгуш1о Фэгуш1о Тыфэгуш1о Шъуфэгуш1о Фэгуш1ох
ФЭГУШ1ОН Сыфэгуш1ощт Уфэгуш1ощт Фэгуш1ощт Тыфэгуш1ощт Шъуфэгуш1ощт Фэгуш1ощтых
ФЭГУШ1ОН Сыфэгуш1уагъ Уфэгуш1уагъ Фэгуш1уагъ Тыфэгуш1уагъ Шъуфэгуш1уагъ Фэгуш1уагъэх
ФЭГУШ1ОН Сыфэгуш1уа? Уфэгуш1уа? Фэгуш1уа? Тыфэгуш1уа? Шъуфэгуш1уа? Фэгуш1оха?
ФЭГУШ1ОН Сыфэгуш1ощта? Уфэгуш1ощта? Фэгуш1ощта? Тыфэгуш1ощта? Шъуфэгуш1ощта? Фэгуш1ощтыха?
ФЭГУШ1ОН Сыфэгуш1уагъа? Уфэгуш1уагъа? Фэгуш1уагъа? Тыфэгуш1уагъа? Шъуфэгуш1уагъа? Фэгуш1уагъэха?
ФЭГУШ1ОН Сыфэгуш1орэп Уфэгуш1орэп Фэгуш1орэп Тыфэгуш1орэп Шъуфэгуш1орэп Фэгуш1охэрэп
ФЭГУШ1ОН Сыфэгуш1ощтэп Уфэгуш1ощтэп Фэгуш1ощтэп Тыфэгуш1ощтэп Шъуфэгуш1ощтэп Фэгуш1ощтыхэп
ФЭГУШ1ОН Сыфэгуш1уагъэп Уфэгуш1уагъэп Фэгуш1уагъэп Тыфэгуш1уагъэп Шъуфэгуш1уагъэп Фэгуш1уагъэхэп
ФЭГУШ1ОН Сыфэгуш1орэба? Уфэгуш1орэба? Фэгуш1орэба? Тыфэгуш1орэба? Шъуфэгуш1орэба? Фэгуш1охэрэба?
ФЭГУШ1ОН Сыфэгуш1ощтба? Уфэгуш1ощтба? Фэгуш1ощтба? Тыфэгуш1ощтба? Шъуфэгуш1ощтба? Фэгуш1ощтыхэба?
ФЭГУШ1ОН Сыфэгуш1уагъэба? Уфэгуш1уагъэба? Фэгуш1уагъэба? Тыфэгуш1уагъэба? Шъуфэгуш1уагъэба? Фэгуш1уагъэхэба?