.
Adigabze.net
kaburga anat
1 дзажжэ, дзажэналъэ, kaburga kökü -
dzаjjjje, dzаjjenаĺe, kaburga kökü (Otomatik Latin)
d͡zaːʒʒa, d͡zaːʒanaːɬa, kaburga kökü (IPA test)
sayfa üretim süresi:0.0002